Over Stichting Sarfath

Doelstelling (artikel 2 van de oprichtingsakte) van Stichting Sarfath: De stichting heeft ten doel: het stimuleren van de verspreiding van het evangelie in binnen- en buitenland en het bieden van sociaal-maatschappelijke hulp, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdeling verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bieden van financiële ondersteuning aan christelijke organisaties.

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid: conform artikel 5 van de oprichtingsakte ontvangen bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben ze recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Beleidsplan

Beleid en activiteiten van Stichting Sarfath

Stichting Sarfath is op 30-12-2008 opgericht.

De doelstelling van de stichting is, conform de statuten: Het stimuleren van de verspreiding van het evangelie in binnen- en buitenland en het bieden van sociaal-maatschappelijke hulp, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bieden van financiële ondersteuning aan christelijke organisaties.

De middelen die de stichting tot haar beschikking heeft: Stichting Sarfath verkrijgt haar financiële middelen van derden, t.w. ondernemers, stichtingen en vermogenden in de vorm van schenkingen en/of legaten.

Stichting Sarfath heeft een duidelijke christelijke identiteit. Vanuit die identiteit wil de stichting de boodschap van het evangelie verkondigen, maar ook omzien naar de behoeftige naaste. Dit kan door het bieden van sociaal-maatschappelijke hulp.

Actuele beleid:

Project De Schuilplaats: In september 2009 is een project gestart ter ondersteuning van het bouwen van woningen in Suriname voor minderbedeelden. De armoedige toestand waar menig Surinamer in leeft heeft de harten geraakt van de bestuursleden. Met het project “De Schuilplaats” is het de bedoeling dat de minderbedeelden in Suriname een fatsoenlijke woning kunnen kopen. Door dit project hoopt de Stichting iets van haar christelijke visie te kunnen overdragen aan de mensen daar.

De woningen zullen worden gebouwd door de Surinaamse stichting “De Schuilplaats”. Die stichting wordt gevoed vanuit Stichting Sarfath. Het is een non-profit-project. Eerst is er geld geïnvesteerd voor aankoop van grond en de bouw van de eerste woningen. Zodra de woningverkoop eenmaal loopt kunnen van de opbrengsten de volgende woningen gebouwd gaan worden. Na afloop van het project kan de lening, die de stichting is aangegaan voor dit project, weer afgelost worden. Eventuele positieve baten na afloop van dit project zullen volledig worden ingezet voor andere projecten in Suriname.

Voor dit project heeft de stichting in september 2009 een werknemer, Peter Noordhuis, aangetrokken en benoemd als directeur op dit project. Hij en zijn gezin hebben enkele jaren in Suriname gewoond en gewerkt om het project te coördineren en begeleiden. De laatste jaren stuurt hij dat project aan vanuit Nederland.

Project Diaconie: In 2018 is een diaconie project gestart in Drachten om o.a. huisvesting te regelen voor een vluchteling die uitgeprocedeerd is maar waarvan een hoger beroepszaak nog loopt. Ter ondersteuning van dat project zijn enkele donateurs geworven.

Project Afrika: Stichting Sarfath overweegt om financieel bij te dragen aan één of meerdere projecten in Afrika, die voorzien in de meest noodzakelijke behoeften van de lokale bevolking (denkend o.a. aan watervoorziening, irrigatie voor het kunnen verbouwen van voedsel, scholing).

Overige projecten: Stichting Sarfath biedt financiële ondersteuning aan andere stichtingen die werk doen wat overeenkomt met de statuten van onze stichting.

Toekomstige beleidswensen:
De stichting hoopt andere fondsen en/of donateurs aan te trekken, waardoor de doelstelling meer en meer vorm gegeven kan worden door diverse projecten aan te gaan, en andere organisaties te ondersteunen bij hun werk.

Financiën:
Door het bekend maken van de stichting en haar werk binnen het netwerk van de bestuursleden hopen de bestuursleden donateurs en/of fondsen te kunnen werven die dit werk financieel willen ondersteunen.

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerk voor de stichting. Wel is het zo dat alle kosten die redelijkerwijs gemaakt moeten worden voor het uitoefenen van hun functie direct vanuit de stichting betaald worden dan wel vergoed worden. Hierbij wordt met name gedacht aan reis- en verblijfkosten voor de projecten in Suriname.

Financiën (ANBI)

De meest recente jaarcijfers en een toelichting daarop zijn te vinden in het standaardformulier publicatieplicht:

publicatie jaarcijfers St. Sarfath 2023

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *